20 maart 2020

Het eerste wulpennest van Nederland in 2020 is in het Staphorsterveld gevonden door een agrariër, de heer Henk Dunnink. Hij ontdekte het nest tijdens werkzaamheden op 20 maart. 

Fijn dat agrariërs zo goed opletten en vanaf de tractor nesten detecteren en beschermen. Inmiddels zijn meerdere nesten van de wulp en van de kievit door boeren gevonden. Daarnaast zijn de vrijwilligers volop aan het zoeken, zodat het aantal gevonden nesten gestaag toeneemt. Het wachten is nu op het eerste gruttonest en het eerste tureluurnest. 

 

16 maart 2020   De kop is eraf!

 

De eerste kievitseieren van 2020  in het werkgebied van de Vereniging,  gevonden en gefotografeerd door Wybe Klinker! In 2019 werd het eerste kievitsnest, al compleet met vier eieren, op 20 maart gevonden door Frits Bouwkamp.

Vandaag werd door een andere vrijwilliger, Johan Dolstra, ook een kievitsnestje gevonden, met twee eitjes. Dit gebeurde niet in het Staphorsterveld, maar naast de nieuwbouw van het ziekenhuis Meppel.

 

Het wachten is nu op de vondst van het eerste wulpenei. Dat zal niet zo lang meer op zich laten wachten, overal zijn al baltsende wulpen te zien. De grutto's en tureluurs volgen wat later.  
WIE KOMT DE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.

 

(Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.

 

 

moeder kievit met twee van haar kuikens. Even opwarmen onder moeders vleugels. Fotodagboek

 

foto Jelle de Jong  2020: jaar van de Wilde Eend. Tel mee!

Informatie Sovon: 

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname.

Eerdere analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de volwassen vogels of een afname van het nestsucces. Over de overleving van de kuikens bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

Hoe kun je meedoen?

1. Kuikenstudie

Volg gezinnetjes (toompjes) Wilde Eenden met kuikens en tel het aantal kuikens. Gegevens kun je makkelijk invoeren op kuikenteller.org. Je kunt ook gegevens over Krakeenden en ‘Soepeenden’ invoeren. Lees meer ...

2. Man/vrouwverhoudingen

Turf het aantal mannetjes en vrouwtjes in groepen Wilde Eenden en geef de aantallen door. Bij een aantal eendensoorten lijkt er namelijk een scheve man/vrouwverhouding te zijn. Je ziet, althans in ons land, vaak veel meer mannetjes dan vrouwtjes. In het algemeen overwinteren vrouwtjes zuidelijker dan mannetjes. Daarnaast zouden vrouwtjes gevoeliger zijn voor sterfte tijdens het broeden en meer geschoten worden. Maar bij deze scheve verhoudingen staan nog veel vragen open. Hangt deze bijvoorbeeld samen met de achteruitgang van diverse eendensoorten? Lees meer ...

3. Populatiemodel

Om te kunnen berekenen welke factoren beperkend zijn voor de broedpopulatie van de Wilde Eend willen we een populatiemodel te bouwen. De kuikenoverleving is daar een onderdeel van, net als inzicht in de man/vrouw verhouding maar ook alle andere demografische processen. Daarom stimuleren we vogeltellers om ook in de lopende meetnetten van Sovon extra op de Wilde Eenden te letten. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van legsels, het ringen van vogels en het Meldpunt Dode Vogels.  

Eendenkuikens

De Wilde Eend is één van de bekendste watervogels. Naar schatting leven er tussen de 200.000 en 300.000 broedparen in ons land. Ondanks dat je Wilde Eenden nog steeds overal kunt tegenkomen, neemt de soort al enkele decennia af. De vraag is waarom een soort die zich zo goed aan kan passen aan mensen en ogenschijnlijk weinig eisen aan zijn omgeving stelt, toch achteruitgaat. Een analyse uit 2015 wijst in de richting van een te lage overleving van eendenkuikens. Worden ze steeds vaker opgegeten, is er te weinig voedsel voor ze?

In het Jaar van de Wilde Eend gaan we daarom vooral naar de kuikenfase kijken. Het betreft een uitbreiding van een reeds in 2016 opgestart citizen science project. Hoeveel jonge eendjes worden er uiteindelijk groot? Met de hulp van het publiek willen we meer gegevens verzamelen om deze vraag te beantwoorden. Vogelaars kunnen ook helpen bij de andere activiteiten.

 

Nesten van weidevogels kunnen tijdens bemesting, ook met de sleepslang, worden beschermd door het plaatsen van een "beschermpan" over het nest. We willen dit systeem in de komende jaren breder gaan inzetten.

 

 

 

 

 

Links de beschermpan (een grote bolle wokpan), voorzien van lange pennen. De pan wordt over het nest heen geplaatst en de pennen worden geheel in de grond gedrukt, zodat de pan op zijn plek wordt gehouden tijdens de bemesting.

 

Boven een foto van een beschermd wulpennest na bemesting.

 

Het is natuurlijk belangrijk dat de pan zo snel mogelijk na de bemesting wordt weggehaald, zodat de broedvogel niet te lang van het nest wordt gehouden.