2020 is door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. Erik Kleyheeg (Sovon):

De matige afname van onze meest talrijke en wijdverspreide watervogel, de Wilde Eend, houdt de gemoederen bezig. Sinds 1990 is ongeveer 30% van de Nederlands broedpopulatie verdwenen.

Veel mensen trekken zich het lot van de Wilde Eend aan en maken zich zorgen. Waarom zou juist de Wilde Eend, die zich bij uitstek kan aanpassen aan menselijke veranderingen in het landschap, een neerwaartse trend laten zien? Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de overleving van kuikens te laag is om de populatie in stand te houden. Om erachter te komen of het daar werkelijk mis gaat en of dat het enige probleem is, zijn meer waarnemingen nodig. Hiermee kan dan een populatiemodel gemaakt worden om de  'gezondheid' van de populatie te berekenen. Tijdens het Jaar van de Wilde Eend willen we graag samen met jou op ontdekkingstocht om het mysterie van de Wilde Eend te ontrafelen. Hoe? Lees verder onder actueel 

In het Staphorsterveld broeden naast de wilde eend ook eendensoorten als slobeend en krakeend. 

 

                            WIE KOMT DE  EENDEN EN DE ANDERE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.  Lees verder onder actueel .

 

 

WEIDEVOGELGEBIED STAPHORSTERVELD EN OMLIGGENDE GEBIEDEN:

vrijwilligers zoeken en beschermen in overleg met de boeren nesten en kuikens van weidevogels

 

wulp op nest, foto Rob Beijk

 

Naast de wulp broeden er veel meer soorten weidevogels in het gebied, zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster en verschillende bijzondere eenden, zoals de slobeend. Ook kleine weidevogels, bijvoorbeeld gele kwikstaart, graspieper, kwartel en roodborsttapuit zijn er vertegenwoordigd. De laatste jaren is er zelfs een groeiende populatie paapjes in het gebied aanwezig.