de kievit op haar nest met vier eieren

foto's Vogeldagboek


De vrijwilligers die het beschermingswerk al een flink aantal jaren met veel inzet in het gebied verrichten, hebben zich met ingang van het seizoen 2016 georganiseerd in de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o.

 

De statutaire doelstelling van de Vereniging is "de bescherming en de verbetering van de levensvoorwaarden van de in het Staphorsterveld en omliggende gebieden voorkomende weidevogels in de breedste zin van het woord".

Hoe proberen we dat onder meer te realiseren?

 • de vrijwilligers zoeken en markeren weidevogelnesten en informeren de landeigenaar
 • zo kunnen de nesten bij landbouwwerkzaamheden gespaard worden
 • een aantal nesten wordt beschermd met een onder stroom staand raster om vossen en marterachtigen af te schrikken
 • maatregelen zoals het uitstellen van maaiwerkzaamheden worden actief ondersteund
 • moet er worden gemaaid in percelen waar kuikens rondlopen, dan wordt geprobeerd de oudervogels met de kuikens voor het maaien voorzichtig uit het perceel te verdrijven naar een veiliger plaats
 • door middel van voorlichting en propaganda wordt de kennis over weidevogels en de noodzaak van bescherming zo veel mogelijk onder de aandacht gebracht van boeren en ook van het brede publiek
 • er worden nieuwe vrijwilligers gezocht die na een praktijkopleiding het beschermingswerk kunnen ondersteunen
 • er wordt actief samengewerkt met andere organisaties en personen op het gebied van weidevogelbescherming

  

De werkzaamheden van de Vereniging worden gefinancierd door:

 • contributies van de leden
 • giften
 • donaties van bedrijven en instellingen
 • bijdragen voor de inzet van vrijwilligers bij onderzoeken, tellingen en dergelijke

De door de leden benoemde penningmeester beheert de financiën. Inkomsten en uitgaven van de Vereniging vinden uitsluitend plaats via een betaalrekening bij een bank. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. De begroting voor een volgend boekjaar moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van het huidige boekjaar aan de leden worden voorgelegd.


 

Beleidsplan 2022

 

Het beleidsplan voor 2022 is tijdens de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2022 door de leden goedgekeurd. De volgende zaken komen in het beleidsplan aan de orde:

 • Samen met de Agrarische Natuurvereniging en het Collectief Noordwest Overijssel worden boeren actief benaderd inzake beheermogelijkheden en last minute beheer. Met name kuikenbescherming krijgt speciale aandacht.
 • Verbetering van de digitale invoer van gevonden nesten en het verloop daarvan. Hierop wordt ook beleid gebaseerd, zoals: liggen beheerovereenkomsten wel op de goede plaats? Waar zou last minute beheer gevraagd kunnen worden? Waar treedt overmatige predatie op? 

 • Voorkomen van nest- en kuikenpredatie en nestverlies door werkzaamheden, o.a. door:                                                                            Rasters: dit jaar zullen weer nesten worden omrasterd. Dit om predatie door de vos (en marterachtigen) tegen te gaan. In 2020 zullen wederom meerdere aaneengesloten percelen worden omrasterd, zodat nesten en kuikens daar beter beschermd zijn tegen grond.
 • Last minute beheer. Sinds 2018 is er een belangrijke beheermogelijkheid bijgekomen om kuikens te sparen. Bij aanwezigheid van kuikens (of veel nesten) ten tijde van het maaien kan door de agrariër voor het betreffende perceel last minute beheer worden afgesloten. De folder Last minute beheer die in maart 2022  geeft hierover de nodige informatie.
 • Zoals elk jaar wordt tweede helft april een zogenaamde "broedparentelling" verricht en eind mei een "gezinnentelling alias kuikentelling". Door het aantal vogels met kuikens te delen door het aantal broedparen krijgt men het BTS (Bruto Territoriaal Succes). De hoogte van het BTS geeft de ontwikkeling van de populatie aan.
 • De Vereniging en het Collectief maken in 2022 gebruik van 13 camera's om een beter zicht te krijgen op de predatoren in Staphorsterveld. 
 • In 2022 zal het Collectief in samenwerking met de Vereniging intensiever gebruik maken van de inzet van de drone om nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. De vereniging beschikt over een nieuwe, effectieve(re) drone. Er worden vier dronepiloten opgeleid door het Collectief. Andere geinteresseerde aspirant drone piloten worden intern opgeleid en begeleid. De drone al in ieder geval 2x per jaar worden ingezet in de beheer gebieden.
 • De provincie heeft een ontheffing afgegeven voor het jagen op de steenmarter. De provincie, het Collectief en de WBE hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder gejaagd mag worden. De vereniging zal waar nodig de contacten met de WBE onder houden om de predatie van marters in ons gebied tegen te gaan.
 • De benzine en gasprijs staan onder druk waardoor vrijwilligers in 2022 meer kosten maken. Het bestuur van de Vereniging zal de vergoeding van de vrijwilligers die actief zijn met het zoeken en beschermen van de weidevogelkuikens voor het lopende jaar compenseren. Het bestuur zal een voorstel indienen om het huishoudelijk reglement aan te passen.

 

 

 

Het nestje van een graspieper, in 2015 ontdekt door een boer tijdens het plaatsen van een hek rond een perceel.

 

Bij controle vlak voor het uitkomen bleken er zeven eitjes te liggen.