de kievit op haar nest met vier eieren

foto's Vogeldagboek


De vrijwilligers die het beschermingswerk al een flink aantal jaren met veel inzet in het gebied verrichten, hebben zich met ingang van dit jaar georganiseerd in de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o.

 

De statutaire doelstelling van de Vereniging is "de bescherming en de verbetering van de levensvoorwaarden van de in het Staphorsterveld en omliggende gebieden voorkomende weidevogels in de breedste zin van het woord".

Hoe proberen we dat onder meer te realiseren?

 • de vrijwilligers zoeken en markeren weidevogelnesten en informeren de landeigenaar
 • zo kunnen de nesten bij landbouwwerkzaamheden gespaard worden
 • een aantal nesten wordt beschermd met een onder stroom staand raster om vossen en marters af te schrikken
 • maatregelen zoals het uitstellen van maaiwerkzaamheden worden actief ondersteund
 • moet er worden gemaaid in percelen waar kuikens rondlopen, dan wordt geprobeerd de oudervogels met de kuikens voor het maaien voorzichtig uit het perceel te verdrijven naar een veiliger plaats
 • door middel van voorlichting en propaganda wordt de kennis over weidevogels en de noodzaak van bescherming zo veel mogelijk onder de aandacht gebracht van boeren en ook van het brede publiek
 • er worden nieuwe vrijwilligers gezocht die na een praktijkopleiding het beschermingswerk kunnen ondersteunen
 • er wordt actief samengewerkt met andere organisaties en personen op het gebied van weidevogelbescherming

  

De werkzaamheden van de Vereniging worden gefinancierd door:

 • contributies van de leden
 • giften
 • donaties van bedrijven en instellingen
 • bijdragen voor de inzet van vrijwilligers bij onderzoeken, tellingen en dergelijke

De door de leden benoemde penningmeester beheert de financiën. Inkomsten en uitgaven van de Vereniging vinden uitsluitend plaats via een betaalrekening bij een bank. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. De begroting voor een volgend boekjaar moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van het huidige boekjaar aan de leden worden voorgelegd.


 

Beleidsplan 2017

 

Het beleidsplan voor 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2017 door de leden goedgekeurd. De volgende zaken komen in het beleidsplan aan de orde:

 • Digitale invoer gevonden nesten en het verloop ervan. Hierop wordt ook beleid gebaseerd, zoals: liggen beheerovereenkomsten wel op de goede plaats? Waar treedt overmatige predatie op? Enz.

 • Voorkomen nest- en kuikenpredatie en nestverlies door werkzaamheden, o.a. door:
 • Rasters: dit jaar zullen weer nesten worden omrasterd. Dit om predatie door de vos (en marterachtigen) tegen te gaan. Er zullen rastermateriaal en stroomkastjes worden aangeschaft.
 • Bescherm"pannen": aangepaste wokpannen die over nesten kunnen worden geplaatst bij gebruik van de sleepslang bij bemesting.
 • Last minute beheer. Sinds vorig jaar is er een belangrijke beheermogelijkheid bijgekomen om kuikens te sparen. Bij aanwezigheid van kuikens (of veel nesten) ten tijde van het maaien kan door de agrariër voor het betreffende perceel last minute beheer worden afgesloten. In de folder Last minute beheer (digitaal op te vragen bij de Vereniging en bij de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten) geeft hierover de nodige informatie.
 • Jeugdboek weidevogelbescherming. De presentatie van het boek "Gevaren rond de vogelhut", geschreven door Liesbeth van Binsbergen, vindt op 22 maart plaats in de Veldschuur. Aan het boek worden een website en een leskist gekoppeld.
 • Zoals elk jaar wordt tweede helft april een zogenaamde "broedparentelling" verricht en eind mei een "gezinnentelling alias kuikentelling". Door het aantal vogels met kuikens te delen door het aantal broedparen krijgt men het BTS (Bruto Territoriaal Succes). De hoogte van het BTS geeft de ontwikkeling van de populatie aan.
 • Het onderzoek naar predatie van weidevogelnesten d.m.v. cameravallen wordt in 2018 voortgezet en afgerond. Daarnaast krijgt de Vereniging waarschijnlijk de beschikking over twee eigen cameravallen, om in vervolg op het officiële predatieonderzoek nog meer informatie te krijen over de in het Staphorsterveld en omgeving opererende predatoren.
 • Samenstelling van een klankbordgroep van in weidevogels en bescherming daarvan geïnteresseerde boeren. 

 

 

 

Het nestje van een graspieper, in 2015 ontdekt door een boer tijdens het plaatsen van een hek rond een perceel.

 

Bij controle vlak voor het uitkomen bleken er zeven eitjes te liggen.