Sinds de algemene ledenvergadering van 23 februari 2024 is het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld:

 

Johan van Twillert, voorzitter

Jan Slager, secretaris

Arjan Bijker, penningmeester

Koob Russcher, algemeen lid

 

De bestuursleden zijn vrijwilligers van de vereniging. Vrijwilligers van de vereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Tijdens de jaarvergadering die elk voorjaar wordt gehouden, worden het verslag van het bestuur en de jaarstukken over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het jaarverslag en de jaarstukken zullen op de site worden gepubliceerd. 

  

De vereniging heeft met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting (24 december 2015) de ANBI-status verkregen.

Daarmee is de vereniging erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor de mogelijkheid bestaat giftenaftrek bij de opgave van de inkomstenbelasting te krijgen.